Płaca minimalna w 2021 r.

Na mocy rozporządzenia przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 15 września 2020 r. płaca minimalna w 2021 r.:
?dla pracownika pełnoetatowego wyniesie 2800 zł brutto,
?zaś minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego) – z pewnymi wyjątkami wynikającymi z art. 1 i 8d stawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – wyniesie 18,30 zł (wzrost o 1,30 zł w stosunku do roku 2020).

❗️Powyższe wynika z rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1596).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *