Transakcje z podmiotami powiązanymi nie będą kosztem uzyskania przychodów.

W projekcie Polskiego Ładu znalazł się zapis poświęcony zwalczaniu procederu sztucznych kosztów w spółkach. Jest on tak niejednoznacznie sformułowany, że możne bardzo skomplikować działalność wielu firm.

Proponowany  przepis wyłącza z kosztów uzyskania przychodów świadczenie, których beneficjentem jest wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym wspólnikiem.

Zakaz wyłączenia tych kosztów działałby w co najmniej dwóch sytuacjach. Po pierwsze, jeżeli dane świadczenie lub zobowiązanie, z którego to świadczenie wynika, nie zostałoby udzielone na takich samych warunkach w całości lub części temu podmiotowi lub wspólnikowi. Po drugie, sytuacja miałaby miejsce, gdyby „w przypadku niewykonania świadczenia podatnik dysponował zyskiem netto w rozumieniu przepisów o rachunkowości za rok obrotowy, w którym świadczenie to zostało uwzględnione w wyniku finansowym.

W skrócie chodzi o zapobieżenie wypłaty przez spółkę „ukrytych dywidend” np. za fikcyjne usługi wspólników czy członków ich rodzin na rzecz spółki albo usługi wykonane na zasadach nierynkowych.

Przykład: Pan A jest fotografem, mógłby wykonać sesję produktową dla własnej spółki, ale nie zrobi tego, ponieważ bardziej opłaci mu się zlecić tę pracę niepowiązanej spółce B, a samemu wykonać sesje produktową na rzecz tej spółki.

Może również dojść do sytuacji, kiedy np. praca na umowę zlecenie  syna wspólnika w przypadku zastępstwa pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu w spółce.

Proponowany przepis wymaga doprecyzowania w procesie legislacyjnym, gównie z uwagi na to iż stanowi wyjątek od zasady odliczania od przychodu wszystkich wydatków. Mniejmy nadzieje, że Ministerstwo Finansów pochyli się nad jasnym i precyzyjnym sformułowaniem przepisu, aby nie było wątpliwości co do jego stosowania w praktyce.

 

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony rp.pl

 

Comments are closed.