Dodaj podtytuł (9)

Spis z natury na 31.12.2022 r.

Zbliża się koniec roku podatkowego, a wraz z nim obowiązek sporządzenia przez przedsiębiorców remanentu czyli tzw. spisu z natury na 31.12.2022 r.

Wiemy, że dla wielu osób nie jest to łatwe zdanie, dlatego poniżej rozwiejemy kilka wątpliwości związanych z tym tematem.

Czy trzeba sporządzać spis z natury nawet jeżeli jest „zerowy” ❓

➡Tak, nawet jeżeli brak jest na stanie/ w magazynie towarów handlowych/materiałów do produkcji/ półproduktów/ wyrobów gotowych/braków i odpadów należy sporządzić spis, bowiem przepisy nie przewidują zwolnienia.

W jaki sposób wycenić spisywane towary handlowe i materiały do produkcji ❓

➡Wyceny towarów handlowych i materiałów do produkcji dokonuje się na podstawie ceny zakupu (podatnicy VAT – cena netto, podatnicy zwolnieni z VAT – cena brutto).

W jaki sposób wycenić spisywane półprodukty i gotowe wyroby❓

➡Wyceny półproduktów i gotowych produktów dokonujemy uwzględniając wszelkie koszty bezpośrednio i pośrednio związane z wytworzeniem danego towaru, materiału itd., z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług.

Czy wiesz, że...

Obowiązek założenia profilu na PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek za siebie lub za pracowników ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.‼

Instrukcja jak założyć konto na platformie internetowej jest dostępna na stronie⬇️

https://www.zus.pl/…/do-30-grudnia-2022-r.-ka%C5%BCdy-p…

Aktualnie na PUE ZUS swój profil ma ponad 10,6 mln użytkowników. Już teraz ponad 89 proc. osób prowadzących własną działalność i ponad 87 proc. firm rozliczających składki od 1 do 5 osób ma profil na PUE ZUS z rolą płatnika.

Płatnicy składek, którzy nie mają profilu na PUE ZUS, muszą go założyć do 30 grudnia 2022 r.

Inwentaryzacja należności droga potwierdzenia sald

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji należności.

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji należności wynika z ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą ww. inwentaryzację przeprowadza się drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.
W jakim terminie powinna być przeprowadzona inwentaryzacja należności❓

Ustawa o rachunkowości precyzuje, iż powinna być rozpoczęta nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończona do 15 dnia następnego roku.

W jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym prace inwentaryzacyjne w odniesieniu do należności można rozpocząć już 1 października bieżącego roku, a należy je zakończyć najpóźniej 15 stycznia następnego roku.

W związku z powyższym, jednostka może wysyłać potwierdzenia sald należności na dowolny dzień przypadający pomiędzy 1 października 2022. a 15 stycznia 2023 r.

W praktyce najdogodniejszym terminem dla obu stron, na który ustala się saldo należności (zobowiązań u kontrahenta), jest zazwyczaj ostatni dzień miesiąca, już po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc, np. 31 października, 30 listopada.

Potwierdzenie salda wymaga formy pisemnej.

Wezwanie do potwierdzenia wysokości salda oraz odpowiedź na nie mogą być wymienione pomiędzy kontrahentami drogą elektroniczną (np. w postaci wiadomości e-mail), jeżeli ta forma potwierdzania stanu wzajemnych rozrachunków została przez nich uzgodniona, a przekazane informacje zostaną odpowiednio uwierzytelnione.

Źródło: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości – Art. 26 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami- pkt. 8 https://www.gov.pl/attachment/dcbf2f7b-7381-412f-ab41-a39291f583da

Limity podatkowe i bilansowe na 2023 r.

Limity podatkowe i bilansowe na 2023 r.

Znany jest już średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2022 r, a co za tym idzie również wysokość limitów podatkowych i bilansowych, które ustalane są na podstawie ww. kursu waluty.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze limity podatkowe i bilansowe obowiązujące na 2023 r.

✅Mały podatnik PIT – 2 000 000 euro =9 654 000 zł

✅Mały podatnik VAT- 1 200 0000 euro = 5 793 000 zł, a jeżeli wejdą w życie przepisy SLIM VAT 3 to 2 000 000 euro = 9 654 000 zł

✅Mały podatnik VAT (pośrednik) 45 000 euro = 217 000 zł

✅Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2 000 000 euro = 9 654 400 zł

✅Kwartalny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 200 000 euro = 965 400 zł

✅Amortyzacja jednorazowa de minimis 50 000 euro = 241 000 zł

✅Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych 2 000 000 euro = 9 654 400 zł

✅Prawo do kwartalnych deklaracji VAT dla stosujących estoński CIT 4 000 000 euro = 19 309 000 zł

Najem prywatny a obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Najem prywatny a obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej.

Ustawa o VAT zalicza osoba prywatne, które najem prowadzą poza swoją firmą do grupy podlegającej pod ogólny obowiązek stosowania kasy fiskalnej, a więc również także rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Po przekroczeniu limitu sprzedaży na rzecz osób fizycznych tj. 20 tys.  zł w roku podatkowym osoby osiągające przychody z najmu prywatnego mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego  pod pozycją 25 w załączniku do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas.

Jakie warunki muszą  być spełnione, aby uzyskać zwolnienie z kasy fiskalnej?

  • Świadczenie tych usług zostało w całości udokumentowane fakturą, lub

  • Świadczący otrzymał w całości zapłatę za pośrednictwem poczty, banku lub SKOK na własny rachunek, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności zapłata ta dotyczyła.

Z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28.12.2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas można zapoznać https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2519

Dodaj podtytuł (6)

Zwrot pracownikom wydatków poniesionych na zdalną pracę bez PIT

Na mocy przepisów antycovidowych pracodawca w czasie stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego (oraz w ciągu trzech miesięcy po ich odwołaniu) może polecić zatrudnionym osobom wykonywanie pracy zdalnej. Ustawa o Covid-19 pozostawia pracodawcy swobodę zapewnienia narzędzi i materiałów potrzebnych do wykonywania pracy zdalnej. Pracodawca może to zrobić w formie świadczenia pieniężnego za używanie własnego sprzętu lub wypłacić ekwiwalent za zużycie internetu i energii. Nie jest to przychód pracownika.

Czy tak będzie po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego❓

Fiskus potwierdza w wydawanych interpretacjach indywidualnych, że wypłacane po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego świadczenia będą nieopodatkowane tj. „Po upływie 3 miesięcy od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego otrzymywana przez pracownika zryczałtowana refundacja z tytułu wykupionego dostępu do internetu oraz zużytej energii elektrycznej podczas wykonywania pracy zdalnej, a także zwrot kosztów zakupu wyposażenia miejsca do pracy zdalnej, będą stanowiły po jego stronie przychód” ale przychód ten będzie zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT bowiem warunki zwolnienia będą spełnione.  

Z pełną treścią Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 maja 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4011.209.2022.1.IN można zapoznać się tutaj https://eureka.mf.gov.pl/informacje/podglad/488358

PIT-2 w nowej wersji od 1 stycznia 2023 r.

PIT-2 w nowej wersji od 1 stycznia 2023 r.

Ministerstwo finansów opublikowało już na swojej stronie nowy wzór formularza PIT-2.

Jego najnowsza wersja została dostosowana do zmian wprowadzonych nowelizacją Polskiego Ładu w wersji 1.0 i 2.0. Nowy druk oprócz oświadczeń będzie zawierał również wnioski, które mogą wpłynąć na wysokość zaliczki na podatek, a w konsekwencji na wysokość wynagrodzenia pracownika.


Czy trzeba składać PIT-2 ponownie w 2023 roku❓

Nie, o ile wskazany w nich stan faktyczny jest nadal aktualny. Jeżeli natomiast uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki, podatnik jest obowiązany złożyć nowy formularz.

Formularz będzie zawierał:

✅oświadczenie podatnika upoważniające płatnika do stosowania kwoty zmniejszającej podatek (z możliwością podziału do 3 płatników),

✅oświadczenie o spełnieniu warunków do stosowania wszelkiego rodzaju zwolnień podatkowych

✅ oświadczenie w sprawie korzystania z podwyższonych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu.

Dodatkowo podatnik będzie mógł zrezygnować z ulgi dla młodych, pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu. Ponadto będzie mógł zawnioskować, by nie pobierać zaliczek na PIT.


Z formularzem można zapoznać się tutaj https://www.gov.pl/web/finanse/pit-2

 

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2023 r.

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2023 r.

W 2023 r. dwukrotnie zostanie podwyższone minimalne wynagrodzenie za pracę.

📢Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło:

✅dla mowy o pracę: 3490 zł (ok. 2700 zł netto) plus ZUS zakładu pracy to około 4205 zł kosztu całkowitego. Dla pracodawców będzie to ok. 580 zł więcej niż w roku obecnym.

✅dla umowy zlecenie: 22,80 zł/h

📢Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło:

✅dla mowy o pracę: 3600 zł (około 2780 zł netto), czyli około 4340 zł wraz z kosztami pracodawcy. To o 710 zł więcej niż w obecnym roku.

✅dla umowy zlecenie: 23,50 zł/h

Jeżeli szukasz księgowej, która jest na bieżąco ze wszystkimi zmianami, a przy tym zawiłości księgowe wytłumaczy zrozumiałym językiem to skontaktuj się z nami.

Zmiany w podatku CIT

Zmiany w podatku CIT

W uchwalonym w zeszłym tygodniu projekcie nowelizującym ustawę o CIT do najważniejszych zmian należy zawieszanie stosowania  przepisów o podatku minimalnym CIT w okresie od 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2023 r.

Przepisy o minimalnym CIT zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Kogo dotyczy podatek?

Spółek będących podatnikami CIT (w tym podatkowych grup kapitałowych), które w roku podatkowym:

  • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
  • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 2%
Wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn

Wyższa kwota wolna w podatku od spadków i darowizn

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się projekt rozporządzenia podwyższający kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn.Zgodnie z projektem, kwota wolna od podatku dla:

✅ I grupy podatkowej ma zostać podwyższona z 9.637 zł do 10.434 zł,

✅ II grupy podatkowej z 7.276 zł do 7.878 zł,

✅ III grupy podatkowej z 4.902 zł do 5.308 zł.


Zwiększeniu ma ulec również wysokości darowizn (pieniężnych i niepieniężnych), które są zwolnione od podatku w związku z realizacją celów mieszkaniowych przez osoby należące do I grupy podatkowej.

Aktualnie zwolnienie dotyczy środków w wysokości 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł (w okresie 5 lat). Po zmianie mają to być odpowiednio kwoty 10.434 zł oraz 20.868 zł.

Proponowane skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn