INFORMATYK NA RYCZAŁCIE – zmiana stanowiska organów podatkowych (1)

INFORMATYK NA RYCZAŁCIE – zmiana stanowiska organów podatkowych

Po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem wielu informatyków zdecydowało się przejść na ryczałt. W ostatnich latach wydawane były interpretacje indywidualne, potwierdzające, iż informatyk, który nie programuje może korzystać ze stawki ryczałtu 8,5%. W ostatnim czasie zarówno skarbówka, jak i sądy administracyjne zmieniły jednak zdanie.

Z najnowszych stanowisk wynika, że usługi informatyków m.in. takie jak:

✅przygotowywanie specyfikacji wymagań systemowych oraz propozycji wdrożeń,

✅modelowanie procesów biznesowych,

✅tworzenie koncepcji działania nowych funkcjonalności aplikacji,

✅tworzenie dokumentacji analityczno-projektowej,

✅analiza możliwości współpracy poszczególnych systemów komputerowych,

✅analiza wymagań klientów w zakresie potrzeb w stosunku do aplikacji,

✅opisywanie wymagań biznesowych klientów,prowadzenie analizy biznesowej,

✅tworzenie struktury serwisów sieciowych do wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi,

✅sprawdzanie nowych funkcjonalności, tworzonych przez programistów,

✅wykonywanie dokumentacji testowej,

są usługami związanymi z oprogramowaniem, a więc powinny być opodatkowane stawką ryczałtu 12%‼

Zastanawiająca jest magiczna zmiana czynności informatyków, które kiedyś nie były związane z oprogramowaniem, a teraz są.

Źródło: Interpretacja indywidualna z 8.03.2023 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.5.2023.3.MR

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE ZA 2022 (1)

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE ZA 2022

Z końcem bieżącego miesiąca upływa termin na sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego za 2022 r.Sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż w ciągu 6 miesięcy o dnia bilansowego.

Oznacza to, że w przypadku jednostek, których rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. powinno nastąpić do 31 marca 2023 r. , natomiast jego zatwierdzenie do 30 czerwca 2023 r.

Przekazanie sprawozdania Szefowi KAS przez osoby fizyczne zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego powinno nastąpić do 2 maja 2023 r.

Natomiast złożenie sprawozdania finansowego do rejestru sądowego (KRS) ora z do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym powinno nastąpić w ciągu 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

ROZLICZENIE ROCZNE SKŁĄDKI ZDROWOTNEJ ZA 2022 R.

ROZLICZENIE ROCZNE SKŁADKI ZDROWOTNEJ ZA 2022 R.

W bieżącym roku po raz pierwszy rozliczymy roczną składkę zdrowotną za 2022 rok.

Rozliczenia tego dokonamy w deklaracji ZUS DRA/RCA składanej za kwiecień 2023.

Skutkiem złożenia deklaracji rozliczeniowej w ZUS może być niedopłata lub nadpłata składki zdrowotnej i tym samym konieczność dopłaty składki lub zawnioskowania o zwrot nadpłaconych składek.


Poniżej prezentujemy ważne terminy z tym związane:

✅20 maja 2023 roku- termin dopłaty składki i złożenia deklaracji za kwiecień 2023,

✅31 maja 2023 roku- termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty.


Wnioski o zwrot nadpłaty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a nadpłacona składka zostanie zaliczona na poczet składek do końca 2023 roku.

NAJEM PRYWATNY TYLKO NA RYCZAŁCIE (1)

NAJEM PRYWATNY TYLKO NA RYCZAŁCIE

Od stycznia 2023 roku, osoby które wynajmują lokale mieszkalne na zasadach najmu prywatnego, czyli takiego który nie jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, mają obowiązek opodatkować takie przychody zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Stawka podatku do wysokości osiągniętego przychodu 100 000 zł wynosi 8,5%, od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł, stawka podatku wynosi 12,5%.

Od uzyskanego z tego tytułu przychodu w styczniu 2023 roku, należy więc wpłacić do 20 lutego zryczałtowany podatek dochodowy, a po zakończeniu roku podatkowego, rozliczyć wynajem na druku PIT-28.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczające podatek VAT, i jednocześnie uzyskujące dochody z najmu prywatnego mają obowiązek wykazania przychodu z najmu prywatnego w miesięcznej/kwartalnej deklaracji JPK_VAT‼

Limit płatności gotówkowych w 2023 roku

Limit płatności gotówkowych w 2023 roku

W 2023 roku nie zmienią się limity płatności gotówką‼

Ustawodawca przesunął obowiązywanie wprowadzonych w Polskim Ładzie limitów do końca 2023 roku.

Przypominamy, że dokonanie płatności powyżej limitu z pominięciem konta bankowego, skutkuje brakiem możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów.

Limity płatności gotówkowych w 2023 roku:

✅dla jednej transakcji B2B (pomiędzy przedsiębiorcami)– 15.000 zł

✅dla jednej transakcji B2C (pomiędzy przedsiębiorca a osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej) – brak limitu

Limity obowiązujące od stycznia 2024 roku:

✅dla jednej transakcji B2B (pomiędzy przedsiębiorcami) – 8.000 zł

✅dla jednej transakcji B2C (pomiędzy przedsiębiorca a osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej) – 20.000 zł

Czy powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy

Czy powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy?

Tak, podatnik może ponownie powrócić do zwolnienia z VAT, jednak nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub z niego zrezygnował.

⬇Przykład:

Pan Adam w lipcu 2021 r. utracił prawo do zwolnienia z VAT, ponieważ przekroczył limit sprzedaży uprawniający do zwolnienia z VAT. W związku z tym stał się czynnym podatnikiem VAT. Pan Adam może powrócić do zwolnienia z VAT od początku dowolnego miesiąca w trakcie 2023 r., pod warunkiem, że nie wykonuje czynności wykluczających prawo do skorzystania z tego zwolnienia.

Podatnik, który chce powrócić do zwolnienia z VAT, ma obowiązek złożenia aktualizacji druku VAT-R w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpi zmiana.

Dodaj podtytuł (9)

Spis z natury na 31.12.2022 r.

Zbliża się koniec roku podatkowego, a wraz z nim obowiązek sporządzenia przez przedsiębiorców remanentu czyli tzw. spisu z natury na 31.12.2022 r.

Wiemy, że dla wielu osób nie jest to łatwe zdanie, dlatego poniżej rozwiejemy kilka wątpliwości związanych z tym tematem.

Czy trzeba sporządzać spis z natury nawet jeżeli jest „zerowy” ❓

➡Tak, nawet jeżeli brak jest na stanie/ w magazynie towarów handlowych/materiałów do produkcji/ półproduktów/ wyrobów gotowych/braków i odpadów należy sporządzić spis, bowiem przepisy nie przewidują zwolnienia.

W jaki sposób wycenić spisywane towary handlowe i materiały do produkcji ❓

➡Wyceny towarów handlowych i materiałów do produkcji dokonuje się na podstawie ceny zakupu (podatnicy VAT – cena netto, podatnicy zwolnieni z VAT – cena brutto).

W jaki sposób wycenić spisywane półprodukty i gotowe wyroby❓

➡Wyceny półproduktów i gotowych produktów dokonujemy uwzględniając wszelkie koszty bezpośrednio i pośrednio związane z wytworzeniem danego towaru, materiału itd., z wyłączeniem kosztów sprzedaży wyrobów gotowych i usług.

Czy wiesz, że...

Obowiązek założenia profilu na PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 r. każdy, kto jest płatnikiem składek za siebie lub za pracowników ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.‼

Instrukcja jak założyć konto na platformie internetowej jest dostępna na stronie⬇️

https://www.zus.pl/…/do-30-grudnia-2022-r.-ka%C5%BCdy-p…

Aktualnie na PUE ZUS swój profil ma ponad 10,6 mln użytkowników. Już teraz ponad 89 proc. osób prowadzących własną działalność i ponad 87 proc. firm rozliczających składki od 1 do 5 osób ma profil na PUE ZUS z rolą płatnika.

Płatnicy składek, którzy nie mają profilu na PUE ZUS, muszą go założyć do 30 grudnia 2022 r.

Inwentaryzacja należności droga potwierdzenia sald

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji należności.

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji należności wynika z ustawy o rachunkowości, zgodnie z którą ww. inwentaryzację przeprowadza się drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.
W jakim terminie powinna być przeprowadzona inwentaryzacja należności❓

Ustawa o rachunkowości precyzuje, iż powinna być rozpoczęta nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończona do 15 dnia następnego roku.

W jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym prace inwentaryzacyjne w odniesieniu do należności można rozpocząć już 1 października bieżącego roku, a należy je zakończyć najpóźniej 15 stycznia następnego roku.

W związku z powyższym, jednostka może wysyłać potwierdzenia sald należności na dowolny dzień przypadający pomiędzy 1 października 2022. a 15 stycznia 2023 r.

W praktyce najdogodniejszym terminem dla obu stron, na który ustala się saldo należności (zobowiązań u kontrahenta), jest zazwyczaj ostatni dzień miesiąca, już po zamknięciu ksiąg rachunkowych za dany miesiąc, np. 31 października, 30 listopada.

Potwierdzenie salda wymaga formy pisemnej.

Wezwanie do potwierdzenia wysokości salda oraz odpowiedź na nie mogą być wymienione pomiędzy kontrahentami drogą elektroniczną (np. w postaci wiadomości e-mail), jeżeli ta forma potwierdzania stanu wzajemnych rozrachunków została przez nich uzgodniona, a przekazane informacje zostaną odpowiednio uwierzytelnione.

Źródło: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości – Art. 26 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19941210591/U/D19940591Lj.pdf

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami- pkt. 8 https://www.gov.pl/attachment/dcbf2f7b-7381-412f-ab41-a39291f583da

Limity podatkowe i bilansowe na 2023 r.

Limity podatkowe i bilansowe na 2023 r.

Znany jest już średni kurs euro ogłoszony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2022 r, a co za tym idzie również wysokość limitów podatkowych i bilansowych, które ustalane są na podstawie ww. kursu waluty.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze limity podatkowe i bilansowe obowiązujące na 2023 r.

✅Mały podatnik PIT – 2 000 000 euro =9 654 000 zł

✅Mały podatnik VAT- 1 200 0000 euro = 5 793 000 zł, a jeżeli wejdą w życie przepisy SLIM VAT 3 to 2 000 000 euro = 9 654 000 zł

✅Mały podatnik VAT (pośrednik) 45 000 euro = 217 000 zł

✅Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2 000 000 euro = 9 654 400 zł

✅Kwartalny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 200 000 euro = 965 400 zł

✅Amortyzacja jednorazowa de minimis 50 000 euro = 241 000 zł

✅Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych 2 000 000 euro = 9 654 400 zł

✅Prawo do kwartalnych deklaracji VAT dla stosujących estoński CIT 4 000 000 euro = 19 309 000 zł