Polski Ład- Minimalny podatek CIT

Projekt Polskiego ładu przewiduje objęcie nowym minimalnym podatkiem dochodowym podmiotów podlegających CIT oraz Podatkowych Grup Kapitałowych:
 
których udział dochodów w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynosić będzie mniej niż 1%, lub
które poniosą stratę za dany rok podatkowy.
 
‼️ Przepis nie zawiera kryterium wielkościowego! Regulacja będzie miała zastosowanie do wszystkich podatników spełniających powyższy warunek.

→ Stawka minimalnego podatku dochodowego ma wynosić 10%.

→ Podstawą opodatkowania ma być suma:

  • 4% wartości przychodów (innych niż z zysków kapitałowych) oraz
  • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych “nadmiernych” kosztów finansowania dłużnego (zasadniczo przekraczających 30% tzw. podatkowej EBITDA),
  • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającego z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych nieamortyzowanej WNiP w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto

poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych (o zakresie i definicji zbliżonej do obecnie istniejącego art. 15e), przekraczających wartość 5% tzw. podatkowej EBITDA plus 3 mln PLN.

Comments are closed.