Zakaz zaliczania do podatkowych kosztów uzyskania przychodów tzw. „ukrytej dywidendy”

Projekt ustawy Polski Ład zakłada, że podatnik nie zaliczy do podatkowych kosztów uzyskania przychodów, kosztów związanych z wykonywaniem świadczeń, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio ,jest wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym wspólnikiem, jeżeli:

✅wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku, lub

✅racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot nie powiązany, lub

✅koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika (akcjonariusza) lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem (akcjonariuszem)przed utworzeniem podatnika.

W uzasadnieniu do projektu można przeczytać, że tu cyt. „Ukryta dywidenda może przybierać różne formy:
płatności niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
transakcje o nierynkowym charakterze,
nadmierne zadłużenie podatnika z różnych tytułów względem podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej,
uzależnianie wysokości wynagrodzenia wypłacanego za różnorakie świadczenia uzyskiwane przez podatnika od podmiotów powiązanych od wysokości zysków osiąganych w tym samym okresie przez takiego podatnika,
użytkowanie przez podatnika składników majątku należących do wspólnika, które posiadane były przez takiego wspólnika jeszcze przed utworzeniem podatnika.”

Comments are closed.