Krajowy System e-Faktur

1 stycznia 2022 r. nie tylko przewrót w podatkach dochodowych, to także bardzo duże i istotne zmiany w podatku VAT. Naszym zdaniem najistotniejszą nowością jest wprowadzenie  Krajowego Systemu e-Faktur.

W początkowej fazie jego funkcjonowania będzie on dobrowolny, nie oznacza to jednak, że podatnicy, którzy nie wdrożą go u siebie od 1 stycznia 2022 r. nie muszą w ogóle się nim interesować.

Jakie korzyści będzie miał podatnik korzystający  z  Krajowego Systemu e-Faktur?

  1. W przypadku otrzymania ustrukturyzowanej faktury korygującej in minus, nabywca będzie obowiązany do jej uwzględnienia w rozliczeniu za okres, w którym ją otrzymał;
  2. Obowiązku posiadania dokumentacji w zakresie uzgodnienia nowych warunków wynagrodzenia i ich spełnienia nie będzie się wymagało w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury korygującej;
  3. Urząd skarbowy będzie zobowiązany do zwrotu VAT w terminie 40 dni od dnia złożenia deklaracji, jeśli zostaną spełnione wszystkie poniższe warunki:

a) Podatnik za dany okres wystawiał jedynie faktury ustrukturyzowane bądź dokonywał sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej;

b) Kwota do przeniesienia z poprzedniej deklaracji nie przekracza 3.000 zł;

c) Podatnik przez kolejne 12 miesięcy był zarejestrowany jako VAT czynny, składał deklaracje i posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, zawarty w wykazie (biała lista)

4. Faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w Krajowym Systemie e-Faktur przez okres 10 lat licząc od końca roku, w którym zostały wystawione, chyba, że termin przedawnienia zobowiązania podatkowego będzie upływał później (wówczas również termin przechowywania zostanie przedłużony).

Organ podatkowy nie będzie mógł żądać od podatnika przekazania faktur ustrukturyzowanych w toku prowadzonego postępowania podatkowego. Jeśli odbiorca faktury nie wyrazi akceptacji na stosowanie faktur ustrukturyzowanych, faktura będzie przesyłana temu podatnikowi w postaci z nim uzgodnionej.

Comments are closed.