ULGA DLA KLASY ŚREDNIEJ

Od stycznia 2022 r.  pracownicy w odniesieniu do uzyskiwanych przez siebie, opodatkowanych według skali podatkowej przychodów ze stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, a także podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej także korzystający z opodatkowania według skali podatkowej mają prawo do skorzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej.

Prawo do owej ulgi wystąpi przy uzyskiwaniu przychodów z wymienionych powyżej tytułów w wysokości mieszczącej się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł.

Pracodawca pracownikom uprawnionym do ulgi w stosunku do wypłacanych przez niego należności będzie ją stosował obligatoryjnie.

Oznacza to, że już na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zakłady pracy jako płatnicy pdof będą stosować ulgę za miesiące, w których podatnik uzyska w danym zakładzie pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5.701 zł do 11.141 zł. Przedsiębiorca natomiast zastosuje ulgę, gdy suma uzyskanych przez niego w roku podatkowym przychodów z działalności gospodarczej pomniejszona o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek ZUS, wynosić będzie co najmniej 68.412 zł i nie przekroczy kwoty 133.692 zł.

Zarówno pracownicy, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zrezygnować ze stosowania ulgi dla klasy średniej w trakcie  roku.

Rezygnacja ze stosowania ulgi dla klasy średniej w trakcie roku nie pozbawia możliwości zastosowania jej w rocznym zeznaniu – o ile tylko w rozliczeniu tym okaże się, że wartość ustalonych w ustawowy sposób przychodów ostatecznie nie przekroczyła limitu warunkującego prawo do ulgi.

Comments are closed.