Ulga dla rodziny – kto skorzysta?

Ulga dla rodziny to w uproszczeniu zwolnienie z opodatkowania przychodów do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.
Jakie przychody będą korzystały ze zwolnienia❓

✅przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,

✅z umów zlecenia,

✅ przychody z działalności opodatkowanej według skali, podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

Kto skorzysta z ulgi dla rodziny ❓

Podatnik, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej 4 dzieci, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 21 ust. 1 pkt 153.

Comments are closed.