Zmiany w uldze na dzieci obowiązujące w rozliczeniu za 2021 r.

W rozliczeniu za 2021 r. rodzice lub opiekuni prawni, którzy:
✅ nie doszli do porozumienia w kwestii podziału między siebie przysługującej im kwoty ulgi na dzieci, i

✅ zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (tzw. naprzemienna opieka) lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim,

kwotę przysługującej ulgi odliczają i w częściach równych.

W pozostałych przypadkach, przez które należy rozumieć przypadki inne niż naprzemienna opieka lub wspólne zamieszkiwanie rodziców i dziecka połączone ze wspólnym wykonywaniem pieczy nad dzieckiem, odliczenie w wysokości 100% stosuje podatnik, u którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Co do rozumienia miejsca zamieszkania dziecka dla celów ulgi na dzieci zmodyfikowany przepis odsyła w tym zakresie do przepisów Kodeksu cywilnego.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony www.gofin.pl

Comments are closed.