Prokurenci z obowiązkową składką zdrowotną od 1 lipca 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r., składka zdrowotna była obowiązkowa dla członków zarządu oraz wszystkich osób powołanych do pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Do takich osób zaliczymy więc także członków komisji rewizyjnych i członków komisji egzaminacyjnych, a podstawę ustalenia składki zdrowotnej stanowią wszelkie przychody związane z pełnieniem funkcji na podstawie aktu powołania.

Od 1 lipca 2022 r. na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają również prokurenci, którzy z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób powołanych do pełnienia funkcji, w tym prokurentów, jest kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia pobieranego z tego tytułu.

Źródło: Art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *