Ulga za złe długi w 2020 r.

Tarcza 4.0 wprowadziła zmiany w zakresie ulgi za złe długi. Nowe przepisy upoważniają wierzyciela do pomniejszenia dochodu o wartość niezapłaconej faktury za okres, w którym upływa 30 dni od terminu jej płatności.
Warunkiem przyspieszonego skorzystania z tej ulgi jest ponoszenie negatywnych konsekwencji związanych z epidemią koronawirusa z zachowaniem warunków podstawowych.
Ulgę możesz zastosować, jeżeli do dnia płatności zaliczki na podatek dochodowy, wierzytelność nie została uregulowana lub sprzedana.
Jeżeli wartość zmniejszenia, wynikająca z zastosowania ulgi, przekracza kwotę zaliczki, niewykorzystana część pomniejsza zaliczkę w następnym okresie.
Powyższe przepisy obowiązują w odniesieniu do zaliczek płatnych w 2020 r.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *