Możliwość przeprowadzenia zdalnej kontroli u przedsiębiorcy

Generalnie organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Wszczyna się ją nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia.

Zgodnie z ustawą Prawa przedsiębiorców, kontrola przeprowadzana jest w siedzibie przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Poza tym, za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. Dopuszczalne jest również prowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli. Z tym, że tutaj też wymagana jest zgoda przedsiębiorcy.

?Na mocy tarczy 4.0, z uwagi na obowiązujący stan epidemiczny za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony www.gofin.pl

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *