Nowy JPK-VAT już od 1 października 2020r.

Ministerstwo finansów obiecywało, że będą uproszczenia. Czy rzeczywiście?
Od 1 października 2020 r. wprowadzony zostanie nowy plik JPK-V7, który zastąpi obowiązujący obecnie JPK VAT i deklarację VAT-7/7K.
– JPK-V7M (dla podatników rozliczających się w okresach miesięcznych)
– JPK-V7K (dla podatników rozliczających się w okresach kwartalnych)

Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą co miesiąc składać nowy plik JPK-VAT, a po skończonym kwartale JPK-V7K, który zawiera elementy z deklaracji VAT-7K.
Za okresy od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK-VAT.

Nadal będzie obowiązek składania:
VAT-UE – dotyczy transakcji wewnątrzwspólnotowych,
VAT-8 i VAT-9M – dotyczących transakcji zagranicznych u podatników zwolnionych z VAT,
VAT-10 – w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu,
VAT-12 – w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem,
VAT-13 – dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego,
VAT-14 – w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych,
VAT-21 – dla sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
VAT-23 – dla nabycia wewnątrzwspólnotowego środka transportu
Nie będzie już następujących deklaracji:
VAT-ZZ – wniosek o zwrot podatku VAT
VAT-ZD – wniosek ulga na złe długi
VAT-ZT – wniosek o przyspieszony zwrot podatku VAT

I tak naprawdę na tym wspomniane „uproszczenie” się kończy.

Wprowadzone zostają symbole GTU.
Czym jest GTU?

To kody grupy towarowej, które należy stosować w nowej strukturze JPK-VAT.
Przedsiębiorcy będą musieli przyporządkować do sprzedawanych towarów i świadczonych usług przynależność do grupy – wybrać jedną z trzynastu dostępnych:
• GTU_01: napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym,
• GTU_02: benzyny silnikowe i lotnicze, oleje napędowe i opałowe, biopaliwa ciekłe itp. (pełen katalog towarów znajduje się w art. 103 ust. 5aa ustawy),
• GTU_03: olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olej smarowy, pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85,
• GTU_04: wyroby i susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych,
• GTU_05: odpady określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy,
• GTU_06: urządzenia elektroniczne oraz części do nich, określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy,
• GTU_07: pojazdy i części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10,
• GTU_08: metale szlachetnie i nieszlachetne,
• GTU_09: lekarstwa i wyroby medyczne, artykuły spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
• GTU_10: budynki, budowle, grunty,
• GTU_11: usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych,
• GTU_12: usługi o charakterze niematerialnym: prawne, księgowe, doradcze, reklamowe
• GTU_13: usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

Oznaczeń GTU nie musimy stosować:
– dla sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej
– dla sprzedaży nieudokumentowanej (zbiorcze zestawienie)
– dla sprzedaży określanej na podstawie wpływów na wyciągu bankowym
– dla transakcji, gdzie jako nabywcy jesteśmy zobowiązani odprowadzić podatek VAT (import usług, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów)

To jednak nie wszystko!

Wymagane są również oznaczenia niektórych transakcji w ewidencji sprzedaży:
• SW – dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy
• EE – świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy
• TP – istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy
• TT_WNT – wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dokonanego przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
• TT_D – dostawy towarów poza terytorium kraju dokonanej przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdział 8 ustawy
• MR_T świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży zgodnie z art. 119 ustawy
• MR_UZ dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowanej na zasadach marży zgodnie z art. 120 ustawy
• I_42 – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
• I_63 – wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
• B_SPV – transferu bonu jednego przeznaczenia dokonanego przez podatnika działającego we własnym imieniu, opodatkowanego zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy
• B_SPV_DOSTAWA – dostawy towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy
• B_ MPV_PROWIZJA – świadczenia usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowanych zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy
• MPP – transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

EWIDENCJA SPRZEDAŻY ma zawierać następujące oznaczenia dowodów sprzedaży:
1) RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących;
2) WEW – dokument wewnętrzny;
3) FP – faktura, która została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy.

EWIDENCJA ZAKUPU ma zawierać następujące symbole dla dowodów nabycia:
1) VAT_RR – faktura VAT RR, o której mowa w art. 116 ustawy;
2) WEW – dokument wewnętrzny;
3) MK – faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *