Czy wydatki na studia przedsiębiorcy mogą być kosztem uzyskania przychodu?

Ostatnie interpretacje skarbowe potwierdzają, że wydatki na naukę przedsiębiorcy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.
Przykładem jest interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP3-1.4011.278.2019.1.AC.
Z wnioskiem o jej wydanie wystąpił podatnik, który miał wątpliwość, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na uczestnictwo w studiach Executive MBA, w tym wydatki na usługi edukacyjne i inne wydatki związane ze studiami takie jak koszty transportu do miejsca odbywania zajęć, koszty noclegów i koszty pomocy naukowych.
W interpretacji czytamy”(…)należy stwierdzić, iż wydatki na usługi edukacyjne, koszty transportu do miejsca odbywania zajęć, koszty noclegów i koszty pomocy naukowych – poniesione w związku z podjęciem nauki na dwuletnich odpłatnych studiach podyplomowych Executive MBA, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to, jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Jednakże zauważyć należy, iż to na podatniku spoczywa ciężar wykazania związku przyczynowego pomiędzy ponoszonymi wydatkami, a osiąganymi przychodami oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów bądź na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu(…).

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *