Co to są podmioty powiązane?

Przedsiębiorcy od 1 października 2020 r., będą zobowiązani oznaczać w ewidencji sprzedaży , a następnie w nowym pliku JPK_V7M/JPK_V7K transakcje między podmiotami powiązanymi.

Co to są podmioty powiązane?
Definicja opisuje kilka sposobów powiązania.
1. Podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot
2. Podmioty (dwa lub więcej) na które znaczący wpływ wywiera ten sam lub inny podmiot albo małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot
3. spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy
4. podatnik i jego zagraniczny zakład, a w przypadku podatkowej grupy kapitałowej – spółka kapitałowa wchodzącą w jej skład i jej zagraniczny zakład

Definicja jest oparta na „znaczącym wpływie”. Przez to pojęcie rozumie się:
1. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%:
1. udziału w kapitale
2. praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających
3. udziałów lub praw do udziału w zyskach lub majątku lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych
2. faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
3. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Ustalenie powiązań jest dość trudne, dlatego najlepiej jest przedstawić powiązania na przykładach.

Przykład 1
Na poniższej grafice przedstawione są podmioty i ich procentowy udziały w innych podmiotach. Weźmy pod uwagę podmiot A. Z którymi podmiotami i dlaczego jest on powiązany?

 

• A jest powiązany z C, gdyż C posiada 100% udziałów w A
• A jest powiązany z B, gdyż istnieje inny podmiot (jest nim C), który posiada znaczący wpływ (co najmniej 25% udziałów) na B oraz na A
• A jest powiązany z D, gdyż posiada w nim 100% udziałów
• A jest powiązany z E, gdyż podmiot zależny od A (podmiot D) posiada ponad 25% udziałów w E
• A jest powiązany z F, gdyż łączne udziały jakie posiada w F wynoszą więcej niż 25%. Jest to 20% samodzielnego udziału oraz 10% udziału przez podmiot D
Natomiast podmiot A nie jest powiązany z podmiotem G, gdyż łączne udziały jakie pośrednio w nim posiada wynoszą mniej niż 25%.

 

Przykład 2
Jan Nowak posiada:
• Jednoosobową działalność gospodarczą
• 50% udziałów w spółce cywilnej
• Prawo do podejmowania decyzji jako Prezes Zarządu spółki z o.o.

Wszystkie transakcje między wszystkimi tymi podmiotami będą traktowane jak transakcje między podmiotami powiązanymi, gdyż na każdy z podmiotów znaczący wpływ wywiera Jan Nowak.

Przykład 3
Jan Nowak jest członkiem zarządu spółki A, a jego babcia Anna Nowak jest członkiem zarządu spółki B. Spółki nie posiadają powiązań kapitałowych, ale z uwagi na fakt powiązań rodzinnych (drugi stopień pokrewieństwa) spółki A i B są powiązane.

Podobna sytuacja będzie zachodzić między małżonkami, rodzicem a dzieckiem, rodzeństwem oraz krewnymi w linii bocznej do drugiego stopnia. Osoby spokrewnione do drugiego stopnia ZAWSZE wywierają “znaczący wpływ”, więc transakcje między nimi ZAWSZE są transakcjami między podmiotami powiązanymi.

Powyższe potwierdza, że biuro rachunkowe nie ma możliwości stwierdzenia czy faktura sprzedaży jest wystawiona na podmiot powiązany czy nie. Od 1 października 2020 to klienci biura rachunkowego będą musieli oznaczać faktury dokumentujące transakcje z podmiotami powiązanymi i brać za to pełną odpowiedzialność.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *