Nowy JPK_V7. Obowiązki dla przedsiębiorców.

❗️Od dzisiaj obowiązuje nowy JPK_V7.
Przypominamy, iż wiąże się to z dodatkowymi obowiązkami dla przedsiębiorców. Faktury sprzedaży należy oznaczyć odpowiednimi kodami towarów i usług oraz kodami procedur.

?KODY GTU, które wpiszecie na swojej fakturze jeśli sprzedajecie:
– GTU_01 – Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane
– GTU_02 – Benzyny lotnicze, silnikowe, LPG, olej napędowy, opałowy (wg CN), paliwa, biopaliwa i inne wymienione w art. 103 ust. 5AA
– GTU_03 – Olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, oleje smarowe, pozostałe oleje, smary i preparaty smarowe
– GTU_04 – Wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierów elektronicznych
– GTU_05 – Odpady
– GTU_06 – Urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich, w tym m.in. tonery, folia stretch, procesory, komputery, dyski twarde, telefony komórkowe, konsole do gier, aparaty fotograficzne i inne określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT
– GTU_07 – Pojazdy oraz części samochodowe
– GTU_08 – Metale szlachetne oraz nieszlachetne określone, w tym m.in. srebro, złoto, platyna, odpady i złom metali szlachetnych i nieszlachetnych, biżuteria, art. jubilerskie, monety, wyroby płaskie walcowane, pręty, kształtowniki, druty, aluminium i inne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT.
– GTU_09 – Leki oraz wyroby medyczne
– GTU_10 – Budynki, budowle i grunty
– GTU_11 – Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
– GTU_12 – Usługi niematerialne – doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
– GTU_13 – Usługi transportowe i gospodarki magazynowej
Na jednej fakturze sprzedaży może być kilka kodów GTU.

?Kody PROCEDURY, które wpiszecie na swojej fakturze sprzedaży:
– SW – Sprzedaż wysyłkowa
– EE – Usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne
– TP – Transakcje w których zachodzą powiązania między nabywcą, a dokonującym dostawy
– TT_WNT – Wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, dokonane przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej – procedura uproszczona
– TT_D – Dostawa poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika w ramach transakcji trójstronnej – procedura uproszczona
– MR_T – Usługi turystyczne rozliczane w procedurze marży
– MR_UZ – Dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
– I_42 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import)
– I_63 – Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import)
– B_SPV – Transfer bonu jednego użycia dla podatnika działającego we własnym imieniu
– B_SPV_DOSTAWA – Dostawa towaru lub świadczenie usługi (w ramach bonu jednego przeznaczenia) na rzecz podatnika, który bon wyemitował
– B_MPV_PROWIZJA – Usługi pośrednictwa oraz inne dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia
– MPP – Transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

❗️Obowiązek oznaczenia kodami GTU oraz kodami procedur dotyczy każdej faktury sprzedaży, w przypadku gdy na fakturze chociaż jedna pozycja będzie się mieściła w grupie, która wymaga oznaczenia.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *