GTU_12 Usługi o charakterze niematerialnym w nowym JPK_VAT

Dzisiaj przybliżymy wam temat kodu GTU_12 którym należy oznaczać sprzedaż w przypadku świadczenia usługi o charakterze niematerialnym, tj. usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

W ustawie o podatku od towarów i usług jak i w obowiązujących na jej podstawie rozporządzeniach brak jest definicji usług o charakterze niematerialnym, które należy oznaczać GTU_12. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że zapis ten należy rozumieć względnie szeroko, uwzględniając faktyczną treść świadczonej usługi. Pomocne w tym przypadku może być wskazanie na PKD usługi.

Zatem, aby zweryfikować czy dana usługą będzie podlegała oznaczeniu kodem GTU_12 należy ustalić kod PKD dla wykonywanej usługi, a następnie sprawdzić czy dany kod znajduje się wśród PKD wymienionych przez Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach dotyczących usług niematerialnych w nowym JPK_VAT z deklaracją.

1) doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem):
– 62.02.01 Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
– 62.02.02 Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego
– 66.19.91 Usługi związane z doradztwem finansowym
– 69.10.11 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego
– 69.10.12 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego
– 69.10.13 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy
– 69.10.14 Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego
– 69.20.3 Usługi doradztwa podatkowego, Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych dla przedsiębiorstw
– 70.22.11 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym
– 70.22.12 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków
– 70.22.13 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem
– 70.22.14 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
– 70.22.15 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją
– 70.22.16 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem
– 70.22.3 Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
– 71.11.24 Usługi doradcze w zakresie architektury
– 71.11.42 Usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu
– 71.12.11 Usługi doradztwa technicznego
– 71.12.31 Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki
– 74.90.13 Usługi doradztwa w sprawach środowiska naturalnego
– 74.90.15 Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
– 74.90.19 Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane
2) księgowe: 69.20.2 Usługi rachunkowo-księgowe
3) prawne: 69.1 Usługi prawne
4) zarządcze:
– 62.03.11 Usługi związane z zarządzaniem siecią
– 62.03.12 Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi
– 63.11.12 Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)
– 66.11.19 Pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi
– 66.30.11 Usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych
– 66.30.12 Usługi związane z zarządzeniem funduszami emerytalnymi
– 68.32.11 Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności
– 68.32.12 Usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie
– 68.32.13 Usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie
– 69.20.4 Usługi zarządzania masą upadłościową
– 70.22.17 Usługi zarządzania procesami gospodarczymi
– 70.22.2 Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych
– 90.02.19.1 Usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej
5) marketingowe: 73.11.12 Marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia
6) firm centralnych: 70.1 Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych
7) reklamowych: 73.1 Usługi reklamowe
8) badania rynku i opinii publicznej: 73.2 Usługi badania rynku i opinii publicznej
9) badań naukowych i prac rozwojowych: 72 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
10) szkoleniowe: 85 Usługi w zakresie edukacji

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony https://www.podatki.gov.pl/jednolity-plik-kontrolny/jpk-vat-z-deklaracja/faq-jpk-vat-z-deklaracja/

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *