Pułapka dla nieostrożnych spółek jawnych w rządowym projekcie zmian w ustawach podatkowych

Z rządowego projektu zmian w ustawach podatkowych wynika, że w 2021 roku podatkiem CIT zostaną objęte (obok spółek komandytowych) także spółki jawne, które:
✅wśród wspólników posiadają podmioty inne niż osoby fizyczne, oraz
✅nie złożą do dnia 31 stycznia 2021 r. (art. 19 Projektu) informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, lub
✅nie łożą w terminie 14 dni informacji o zmianach dotyczących wspólników innych niż osoby fizyczne.

Należy zaznaczyć, że ww. informacja powinna zostać złożona do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.
W praktyce oznacza to, że niedopełnienie obowiązku poinformowania wszystkich właściwych naczelników US będzie oznaczało objęcie takiej spółki jawnej opodatkowaniem CIT od 2021 r.

Z Projektu wynika również, że spółka jawna, która zostanie objęta opodatkowaniem CIT (z uwagi na brak złożenia stosownej informacji o wspólnikach, bądź informacji aktualizującej) – nie będzie miała możliwości powrotu do opodatkowania na zasadach właściwych dla spółek osobowych.

Co prawda nowelizacja nie została jeszcze uchwalona, więc jej ostateczny kształt nie jest przesądzony – ale już teraz warto zwrócić uwagę na konieczność terminowego dopełnienia wymogów informacyjnych do US.

Materiał przytoczony na mocy prawa cytatu ze strony
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r7485887,Projekt-ustawy-zmianie-ustawy-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-ustawy-o-p.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *