Odpowiedzialność solidarna

Przypominamy o odpowiedzialności solidarnej w przypadku zakupu towarów/usług z załącznika nr 15 ustawy o VAT.
❗️art. 105a VAT
1. Podatnik, o którym mowa w art. 15, na rzecz którego dokonano dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, odpowiada solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe, w części podatku proporcjonalnie przypadającej na dostawę dokonaną na jego rzecz, jeżeli w momencie dokonania tej dostawy podatnik wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.
2. Podatnik miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej.

❗️Powyższą odpowiedzialność wyłącza zapłata w split payment.
Co ważne nie chodzi tutaj o zapłatę pełnej wartości faktury. Wystarczy zapłacić w split payment wartość wszystkich towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT zawartych na fakturze w danej transakcji.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *