TSUE zakwestionował ulgę za złe długi

W dniu 15 października 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie możliwości dokonania korekty tzw. ulgi na złe długi w sytuacji, kiedy odbiorca dostarczanego towaru lub wyświadczenia usługi znajduje się np. w upadłości czy likwidacji.

Problemem jest sytuacja, kiedy wystawiamy fakturę na rzecz podatnika za wykonaną usługę, po czym okazuje się, że podatnik albo nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, albo właśnie otworzył postępowanie likwidacyjne.

W takiej sytuacji zgodnie z art. 89a ust. 2a ustawy o VAT można zastosować ulgę na złe długi tj. po upływie 90 dni od dnia upływu terminu płatności pod warunkiem, że:
✅dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, z późn. zm.), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
✅na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, o której mowa w ust. 1:
❗️wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
❗️dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
✅od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.

Jak wskazał TSUE przepisy krajowe nie mogą uzależniać obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od wartości dodanej VAT od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, zaś wierzyciel był nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.

My oraz nasi klienci bardzo cieszymy się z tego orzeczenia.

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=232430&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9384420

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *