Czy mikroprzedsiębiorcy są zobowiązani tworzyć PPK?

Zgodnie z Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych mikroprzedsiębiorca, u którego wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK nie ma obowiązku podpisywania umowy ani o zarządzanie, ani o prowadzenie.

❗️Art. 13 ust. 1 ustawy o PPK stanowi, że przepisów ustawy o PPK nie stosuje się do:
✅mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której mowa w art. 23 ust. 2 – przepisy art. 23 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio;
✅podmiotu zatrudniającego będącego osobą fizyczną, który zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tego podmiotu, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.

❗️Przypominamy, że mikroprzedsiębircą zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców jest:
✅przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Źródło: Ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)
Ustawa z dnia 6 marac 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *