W 2021 r. więcej podatników może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego

❗W 2021 r. więcej podatników może rozliczać się na zasadzie ryczałtu ewidencjonowanego.

Na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2020 r.* poszerzony został katalog podatników mogących korzystać z tej uproszczonej formy rozliczania się z fiskusem oraz uchylony został załącznik nr 2, który dotyczył wykazu usług wyłączonych z opodatkowania ryczałtem.

Zmianie uległy również stawki ryczałtu.

Podniesiono limit przychodów uprawniający do korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego z 250 000 EUR do 2 000 000 EUR, a dla podatników rozliczających się kwartalnie z 25 000 EUR na 200 000 EUR.

✅Chcąc zmienić formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany, podatnik prowadzący działalność powinien złożyć zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym lub do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu CEIDG-1.

*Ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2123)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *