219907022_651215982947172_1080495007633565008_n

Jak uwolnić środki zgromadzone na koncie VAT?

Kwestię uwolnienia środków zgromadzonych na koncie VAT reguluje art. 108b ustawy o VAT.
Aby uwolnić zgromadzone środki należy złożyć wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego ( dla osoby fizycznej właściwym organem jest naczelnik właściwy według adresu miejsca zamieszkania, dla podmiotu niebędącego osobą fizyczną – naczelnik właściwy według adresu siedziby).

We wniosku należy:
✅określić wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana,
✅wskazać rachunek bankowy VAT,
✅wskazać rachunek bankowy, na który mają zostać przekazane środki .

Naczelnik urzędu skarbowego wydaje postanowienie w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku. Następnie przekazuje informację o postanowieniu do banku, który prowadzi rachunek VAT w celu realizacji postanowienia.

Należy pamiętać, że naczelnik urzędu skarbowego może odmówić, w drodze decyzji, wydania zgody na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT w przypadku gdy:
✅podatnik posiada zaległości w podatku VAT, PIT, CIT, podatku akcyzowym oraz należnościach celnych,
✅zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatków i należności ww. nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję zobowiązań podatkowych, lub
wystąpi zaległość podatkowa z tytułu podatków i należności ww. lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Źródło: Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2021 r. poz. 685.

 

 

Comments are closed.