241631427_687700382632065_283789230872558333_n

SMIL VAT 2 – jakie przepisy będą obowiązywać od 1 października 2021 r.?

Od 1 października zaczną obowiązywać przepisy tzw. SLIM VAT 2. Na jakie zmiany podatnicy muszą się przygotować? Chodzi m.in. o:

✅wydłużenie terminu na złożenie informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika – informację VAT-26 będzie się składać w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tym pojazdem; przy czym informacja ma być złożona nie później niż w terminie złożenia ewidencji JPK_V7M/V7K za dany miesiąc;

✅wprowadzenie możliwości wydania przez naczelnika urzędu skarbowego zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.

✅wprowadzenie regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określa wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport;

✅dostosowanie polskich regulacji o uldze na złe długi do wyroku TSUE z 15 października 2020 r., sygn. C-335/19, oraz wydłużenie terminu na skorzystanie z niej z dwóch do trzech lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność (licząc od końca roku, w którym faktura ta została wystawiona);

✅wprowadzenie możliwości korygowania deklaracji nie tylko za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, lecz również za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie – za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych;

✅dopuszczenie możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym;

✅uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na rachunek techniczny;

 

 

Comments are closed.